Q3: ทัวร์ชมการทำงานของช้างครึ่งวันเวลา 08.30 น.-12.00 น.

package1
เยี่ยมชมการทำงานของช้างในปางช้างแม่สาอยุ่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 26 กิโลเมตร ชมการสาธิตการทำงานของช้างซึ่งช่วยทำงานในการลากซุง ช้างระบายสี และเยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ

ราคา : 590 บาท


ราคาทัวร์นี้รวม
  1. รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง
  2. มัคคุเทศก์
  3. ค่าเข้าชมข้างทำงาน ไม่รวมขี่ช้าง
  4. ค่าเข้าชมฟาร์มกล้วยไม้
  5. ค่าประกันอุบัตินักท่องเที่ยว


Payment policy :
No pre-payment is needed. Cash or credit card upon arrival.
Credit card payment extra 3% will be charged.

credit card