Q4 - ขันโตกดินเนอร์และชมการแสดงชาวเขา

package1
นักท่องเที่ยวทุกท่านจะไดด้รับความสุขกับอาหารมื้อพิเศษของอาหารพื้นเมืองจากภาคเหนือพร้อมกับชมการแสดง เช่น การฟ้อนเล็บที่อ่อนช้อย การฟ้อนเทียนและการรำวง หลังจากรับประทานอาหาร ท่านสามารถรับชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าอาข่าเย้า ลีซู ม้ง และกะเหรี่ยง

ราคา: 690 บาท


ราคาทัวร์นี้รวม
  1. รถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง
  2. มัคคุเทศก์
  3. รวมอาหารเย็นแบบขันโตก ไม่รวมเครื่องดื่ม
  4. ค่าประกันอุบัติ





You can reserve the tour with us without payment in advance.   Please contact us for more information

Payment policy :
No pre-payment is needed. Cash or credit card upon arrival.
Credit card payment extra 3% will be charged.

credit card