Q5 - ทัวร์เชมการแสดงของช้าง ขี่ช้าง และล่องแพไม้ไผ่

เยี่ยมชมศูนย์ฝึกช้างและชมการแสดงของช้าง หลังจากนั้นขี่ช้างเป็นเวลา 1 ชั่วโมงผ่านป่า ขี่เกวียน และล่องแพไม้ไผ่ 1 ชั่วโมง เทียวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซูหลังจากนั้นเที่ยวชมฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อ


ราคา: 890 บาท


ราคาทัวร์นี้รวม
  1. รถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง
  2. มัคคุเทศก์
  3. ค่าเข้าชมช้างทำงาน รวมขี่ช้าง ขี่เกวียน ล่องแพ
  4. รวมอาหารกลางวัน
  5. ค่าเข้าชมฟาร์มกล้วยไม้
  6. ค่าประกันอุบัตินักท่องเที่ยว


Payment policy :
No pre-payment is needed. Cash or credit card upon arrival.
Credit card payment extra 3% will be charged.

credit card